Natječaj 15. 12. 2016.

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
23450 Obrovac
Tel.: 023/689-058
E-mail: ured@ss-obrovac.skole.hr
Klasa:112-01/16-01/301
Urbroj:2198-1-72-01-16-02

Obrovac,15.12.2016.
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14)  i čl. 85 Statuta Srednje škole Obrovac, Srednja škola Obrovac zastupana po ravnatelju Darku Tokiću,  prof. dana 15.12.2016. raspisuje

Natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta:

  1. Nastavnik/nastavnica stručnih predmeta područja strojarstvo – 4 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
  2. Stručni učitelj/učiteljica praktične nastave područja strojarstvo – 5 sati praktične nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti za radna mjesta su:

  1. VSS/VŠS za radno mjesto pod 1. odnosno

VŠS za radno mjesto pod 2. – oboje odgovarajućeg smjera prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13 i152/14).

  1. Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99).
  2. Prema Zakonu o radu NN 93/14 na snazi od 07.08.2014.
  3. Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 174/04, 92/05,  02/07,107/07,65/09,137/09,146/10,,55/11,140/12,19/13,33/13, 148/13)
  4. Prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih žrtava domovinskog rata (NN 93/92, 57/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01,103/03 i 148/13)
  5. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba

s invaliditetom (NN157/13).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
-životopis, vlastoručno potpisan
-dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane  isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),
-dokaz o državljanstvu (presliku  domovnice )
-uvjerenje o nekažnjavanju -preslika (ne starije od 6 mj.) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana.

Natječaj je otvoren od 15.12.2016. do 22.12.2016. godine.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu: Srednja škola Obrovac,  Obala hrv. časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, uz naznaku radnog mjesta na koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.

 

RAVNATELJ: Darko Tokić,prof.

Related posts

Natječaj 2011-12-08

Jure Šoša

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na  radno mjesto

Iva Nekić

Odluka o raspisivanju natječaja – 08.02.2018.

Grga Brkić