Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Na temelju članka 127. i članka 165. st.2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11. i 16/12.), a sukladno odluci Školskog odbora, Školski odbor Srednje škole Obrovac raspisuje:

 

 

NATJEČAJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJAI/ICE ŠKOLE

 

Uvjeti: Za ravnatelja (m/ž) škole može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu, ispunjava uvjete za nastavnika srednje škole i ima najmanje pet godina radnog
iskustva u odgojno- obrazovanom radu u školskim ustanovama.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenom presliku):
• diplomu o stečenoj stručnoj spremi
• dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju   osnovnoj i srednjoj školi
• dokaz o radnom iskustvu na odgojno – obrazovnim poslovima (potvrda škole i preslika radne knjižice)
• potvrdu/uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
• domovnicu
• životopis
• plan razvoja škole
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Srednja škola Obrovac,Obala hrv. časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu škole – ne otvarati“.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Predsjednik školskog odbora
Ivo Božulić,dipl.ing.

Related posts

Odluka o raspisivanju natječaja – 4.3.2019.

Marta Bašić

Natječaj 15. 12. 2016.

Marina Župan

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole

Matej Kolesarić