Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
OIB:98806653369
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
23450 OBROVAC
KLASA:602-03/17-05/03
URBROJ: 2198-1-72-05-17-03
Obrovac, 19. lipnja 2017.g.

 

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i članka 78. i 79. Statuta Srednje škole Obrovac, Školski odbor Srednje škole Obrovac raspisuje

 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Uvjeti:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

2) ispunjava uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti   u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

-životopis

-domovnicu

-diplomu (dokaz o završenom studiju)

-dokaz o položenom stručnom ispitu  za osobe koje su zasnovale radni odnos u odgojno-obrazovnoj ustanovi nakon 12.03.1994. godine.; čl. 157. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (pročišćeni tekst zakona; https://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-%C5%A1koli

– NN 87/0886/0992/10105/1090/115/1216/1286/12126/1294/13152/1407/17

-dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja o radno pravnom statusu,ne stariji od prvog dana natječaja).

-dokaz o stažu na odgojno obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

-uvjerenje nadležnog suda da se u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od prvog dana natječaja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Rok za podnošenje prijave kandidata je od 20.06.2017. – 27.06.2017.

Natječaj je objavljen  dana 19. lipnja 2017.g. u dnevnom tisku  24 sata – tiskano izdanje, na web stranici škole  http://ss-obrovac.skole.hr te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.

Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, pismenim putem.

 

 

Predsjednica Školskog odbora:
Irena Šimurina, prof.

Related posts

Odluka o raspisivanju natječaja – 11.09.2017.

Grga Brkić

Natječaj za upis učenika 2018-19

Marina Župan

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – Stručni suradnik/ica psiholog/inja

karnel.ivisic