NATJEČAJ za popunu radnog mjesta putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Obala hrv. časnika S. Župana 17
23 450 Obrovac
KLASA: 112-01/21-01/03
URBROJ: 2198-1-72-01-21-01
Obrovac, 21. rujna 2021. godine

 

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, (KLASA: 100-01/20-01/00005, URBROJ: 533-05-21-0005 od 7. travnja 2021.) u svrhu provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnatelj Srednje škole Obrovac, Obrovac raspisuje

 

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništva

 

STRUČNI SURADNIK/ICA PSIHOLOG- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene
Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (“Narodne novine”, broj 19/92., 26/93., 27)3. i 56/95.) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.)

 

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja.

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja ( diploma i dopunska isprava)
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrdu Hrvatskog zavod za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti  će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednje škole Obrovac.

Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici (https://ss-obrovac.hr/natjecaji/poziv-na-postupak-vrednovanja/) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) koji su dostupni na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21) u prijavi na natječaj dužne su pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) koji su dostupni na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom  „Za natječaj“ dostaviti neposredno ili preporučenom poštom na adresu Srednja škola Obrovac, Obala hrv. časnika S. Župana 17, 23 450 Obrovac

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac.

Natječaj vrijedi od 21.09.2021.-29.09.2021.

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu sa Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).  

O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana putem mrežne stranice  Srednje škole Obrovac pod rubrikom „Obavijest o odabiru kandidata“ https://ss-obrovac.hr/natjecaji/obavijest-o-odabiru-kandidata/

 

Ravnatelj
Jurica Ćurko, dipl. oec.

Related posts

Natječaj 17. 01. 2013. – 24. 01. 2013.

Toni Knežević

Odluka o raspisivanju natječaja

Matej Kolesarić

Natječaj 09. 03. 2017.

Marina Župan