Natječaj za radno mjesto tajnik

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19)  i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac, po prethodnom očitovanju Zajedničke prosudbene komisije za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika u srednjim školama Zadarske županije, od 29. studenog 2021., Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23 450 Obrovac, dana 02. prosinca 2021. raspisuje

 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 1.Tajnik/ca školske ustanove – na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno – jedan (1) izvršitelj/ica (zamjena).

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidati moraju imati završen:

  1. sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,
  2. preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a).

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)
  • uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike. 

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ broj 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ broj 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („NN“ broj 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („NN“ broj 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Rok za podnošenje prijave  je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac, Obrovac. Natječaj traje od 02.12.2021. – 10.12.2021.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na školskoj mrežnoj stranici (https://ss-obrovac.hr/natjecaji/poziv-na-postupak-vrednovanja/) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere.

            Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama (https://ss-obrovac.hr/natjecaji/obavijest-o-odabiru-kandidata/) pod rubrikom „Natječaji″,  u roku od 8 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17., 23 450 Obrovac, s naznakom „za natječaj – tajnik/ca)“.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“ broj 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Klasa:112-01/21-01/04
Urbroj:2198-1-72-01-21-03
Obrovac, 01. prosinca 2021. godine

 

Ravnatelj:
Jurica Ćurko, dipl. oec.

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na  radno mjesto

Iva Nekić

Natječaj 15. 12. 2016.

Marina Župan

Natječaj 17. 01. 2013. – 24. 01. 2013.

Toni Knežević