Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19)  i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac, po prethodnom očitovanju Zajedničke prosudbene komisije za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika u srednjim školama Zadarske županije, od 15. lipnja 2020., Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac,  dana 17.06.2020. raspisuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1.Tajnik/ica škole –1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

 

Kandidati moraju ispunjavati uvjet iz članka 105. stavak 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to:

1. završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave.
2. završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke 1.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi su propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a nepostojanje istih se dokazuje prilaganjem uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana.

U prijavi na natječaj kandidat navodi  adresu odnosno e-mail adresa na koju će mu se dostaviti obavijesti vezane za postupak natječaja.

Područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata će biti objavljeni na web stranici škole poziv na postupak vrednovanja.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. dokaz o državljanstvu
  4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 90 dana od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Natječaj je objavljen  17.06.2020. g., a rok za dostavu prijave je 25.06.2020. g.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Odabrani  kandidat prije sklapanja ugovora  o radu  dužan je predočiti izvornike, odnosno ovjerene preslike isprava,  a ugovor o radu će se sklopiti uz uvjet probnog roka (6 mjeseci).

 

Kandidat  koji ostvaruje  pravo prednosti prema posebnim propisima, dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo  prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

 

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja  prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN“121/17) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu na natječaj dužan je  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te  dostaviti dokaze iz st.1.članka 103. a koji su dostupni na  poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 

 

U prijavi za natječaj kandidati navode osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, a prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba  koja podnese pravodobnu  i  potpunu  prijavu  te  koja  ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom  smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br 2016/679 i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih  osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja i rezultatima natječaja.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici (http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere.

 

Rok za podnošenje prijave  je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac, Obrovac. 

Natječaj traje od 17.06.2020-25.06.2020

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama (http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.) pod rubrikom „Natječaji″,  u roku od 8 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, s naznakom „za natječaj“

 

Klasa: 112-01/20-01/03
Urbroj:2198-1-72-01-20-03
Obrovac, 17. lipnja 2020. godine

 

Ravnatelj
Jurica Ćurko, dipl. oec.

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Odluka o raspisivanju natječaja – 26.3.2018.

karnel.ivisic

Odluka o raspisivanju natječaja – 18.10.2018.

Marta Bašić