Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19)  i čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac, po prethodnom očitovanju Zajedničke prosudbene komisije za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika u srednjim školama Zadarske županije, od 02. ožujka 2020., Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac,  dana 04.03.2020. raspisuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE– 1 izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom, od 10 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena, 
     
  2. NASTAVNIK/CA FIZIKE- 1 izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 6 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena,
     
  3. NASTAVNIK/CA OSNOVA ELEKTROTEHNIKE– 1 izvršitelj/ca na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sat nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena.

 

Uvjeti za radno mjesto:

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno  članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj  potrebno je  priložiti:

– životopis,

– diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– domovnicu  odnosno dokaz o državljanstvu

– uvjerenje da nije  pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u  smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 90 dana).

potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Odabrani  kandidat prije sklapanja ugovora  o radu  dužan je predočiti izvornike, odnosno ovjerene preslike isprava,  a ugovor o radu će se sklopiti uz uvjet probnog roka (6 mjeseci).

 

Kandidat  koji ostvaruje  pravo prednosti prema posebnim propisima, dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo  prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta  te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

 

Kandidat  koji se poziva  na pravo prednosti prilikom zapošljavanja  prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN“121/17) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju uz prijavu na natječaj dužan je  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te  dostaviti dokaze iz st.1.članka 103. a koji su dostupni na  poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 

U prijavi za natječaj kandidati navode osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, a prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba  koja podnese pravodobnu  i  potpunu  prijavu  te  koja  ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom  smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br 2016/679 i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih  osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja i rezultatima natječaja.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Najmanje pet dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici (http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere.

 

Rok za podnošenje prijave  je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac, Obrovac. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

Natječaj traje od 05.03.2020.-12.03.2020.

 

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama (http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.) pod rubrikom „Natječaji″,  u roku od 8 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca  – naznaka predmeta za koji se kandidat/kinja prijavljuje)“

 

 

Klasa: 112-01/20-01/02
Urbroj:2198-1-72-01-20-03
Obrovac, 04. ožujka 2020. godine

 

Ravnatelj
Jurica Ćurko,prof.

Related posts

Odluka o raspisivanju natječaja – 11.09.2017.

Grga Brkić

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja objavljenog dana 11.09.2017.godine

Grga Brkić