Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – nastavnik hrv. jezika

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19. , 64/20., 151/22)  i članka 5. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac, po prethodnom očitovanju Zajedničke prosudbene komisije za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika u srednjim školama Zadarske županije, od 19. listopada 2023., Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23 450 Obrovac, dana 25. listopada 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. NASTAVNIK/CA HRVATSKOG JEZIKA– 1 izvršitelj/ca na određeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom, od 11 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena (11/28).  

 

Kandidat koji se prijavljuje na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno  članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, potrebno je priložiti:

 

-životopis;

-diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

-uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

 

Kandidati dokumente/isprave dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama jer se natječajna dokumentacija ne vraća kandidatima . Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidat samom prijavom na natječaj daje privolu/suglasnost za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u prijavi i dostavljenim ispravama sukladno pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, a koji će Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka koristiti i obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Radni odnos u Školi ne može ostvariti osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te će za izabranog kandidata Škola zatražiti pisanu suglasnost prema kojoj Škola kao poslodavac može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 14. st. 2. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“ br. 143/12., 105/15. i 32/17.).

Škola će od izabranog kandidata zatražiti provjeru vjerodostojnosti isprave o stečenom stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.

Prilikom sklapanja ugovora o radu s kandidatom se može ugovoriti probni rad sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ broj 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ broj 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i/ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Na školskoj mrežnoj stranici (https://ss-obrovac.hr/natjecaji/poziv-na-postupak-vrednovanja/)   objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere najmanje pet (5) dana prije dana određenog za vrednovanje.

           

Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama (https://ss-obrovac.hr/natjecaji/obavijest-o-odabiru-kandidata/) pod rubrikom „Natječaji″,  u roku od osam (8) dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

 

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Rok za podnošenje prijave  je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac, Obrovac. Natječaj traje od 25.10.2023. – 02.11.2023.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17., 23 450 Obrovac, s naznakom „za natječaj – nastavnik/ca  – naznaka predmeta za koji se kandidat/kinja prijavljuje)“.

KLASA:       112-02/23-01/5                                                                                                                                            

URBROJ:     2198-1-72-01-23-1    

Obrovac, 25. listopada 2023.                                        

                                                                                                       

 

Ravnatelj:
   Jurica Ćurko, dipl. oec.

Related posts

Odluka o raspisivanju natječaja – 27.04.2016.

Toni Knežević

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – nastavnik matematike

karnel.ivisic

Natječaj 15. 12. 2016.

Marina Župan