NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – Stručni suradnik/ica psiholog/inja

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19 i 151/22)  i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac, po prethodnom očitovanju Zajedničke prosudbene komisije za raspoređivanje zaposlenika i zbrinjavanje tehnoloških viškova u srednjim školama Zadarske županije, od 17. veljače 2023., Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23 450 Obrovac, dana 27. veljače 2023. raspisuje

 

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 1. STRUČNI SURADNIK/ICA PSIHOLOG/INJA – 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI:

Kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete prema Zakonu o radu, uvjete iz članka 105.,106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19 i 151/22) i uvjete iz članka 2. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 1/96, 80/99).

Dokumentacija kojom kandidati dokazuju ispunjenost traženih uvjeta, te koju je potrebno dostaviti kod prijave na natječaj:

 

 • Vlastoručno potpisanu pisanu prijavu na natječaj, u kojoj kandidat navodi osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje
 • životopis
 • diplomu, dokaz o stečenom stupnju i vrsti obrazovanja
 • uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)
 • -elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

 

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike, te uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti, koje se pribavlja u skladu s posebnim propisima a dokazuje uvjerenjima ovlaštenih zdravstvenih ustanova. 

 

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

 1. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 2. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ broj 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 3. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („NN“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
 4. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („NN“ broj 157/13., 152/14., 38/18. i 32/20.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
 5. Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („NN“ broj 57/96., 21/00.- Odluka Ustavnog suda RH) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („NN“ broj 158/03.,198/03., 138/06. i 45/11.).

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati. Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Rok za podnošenje prijave  je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac, Obrovac. Natječaj traje od 27.02.2023. – 07.03.2023. godine.

            Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Obrovac. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na školskoj mrežnoj stranici (https://ss-obrovac.hr/natjecaji/poziv-na-postupak-vrednovanja/)   objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere.

            Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama (https://ss-obrovac.hr/natjecaji/obavijest-o-odabiru-kandidata/) pod rubrikom „Natječaji″,  u roku od 8 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17., 23 450 Obrovac, s naznakom „za natječaj – radno mjesto na koje se prijavljujete)“.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“ broj 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

KLASA:       112-02/23-01/1
URBROJ:     2198-1-72-01-23-1                                             

                                                                                                       

Obrovac, 27. veljače 2023.

 Ravnatelj:
Jurica Ćurko, dipl. oec.

 

Related posts

Natječaj 16.08.2012.- 23.08.2012.

Toni Knežević

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – nastavnik hrv. jezika

karnel.ivisic

Natječaj za nastavnika fizike – 29.06.2015.

Matej Kolesarić