Odluka o raspisivanju natječaja – 10.11.2017.

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
23450 Obrovac
Tel.: 023/689-058 , 023 689 406
E-mail: ured@ss-obrovac.skole.hr

Klasa:602-03/17-01/400
Urbroj:2198-1-72-01-17-02

Obrovac, 10.11.2017.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14)  i čl. 85 Statuta Srednje škole Obrovac, Srednja škola Obrovac zastupana po ravnatelju Jurici Ćurko,  prof. dana 10.11.2017. raspisuje

 

Natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta:

 

  1. Nastavnik/nastavnica likovne umjetnosti – 3 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (sveukupno 6 sati tjedno) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta
  2. Nastavnik/nastavnica ekonomskih stručnih predmeta – 18 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (sveukupno 35 sati tjedno) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, najdulje do 30.09.2022.

 

Uvjeti za radna mjesta su:

  1. VSS odgovarajućeg smjera prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13 i  152/14).
  2. Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99).
  3. Prema Zakonu o radu NN 93/14 na snazi od 07.08.2014.
  4. Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 174/04, 92/05,  02/07,107/07,65/09,137/09,146/10,,55/11,140/12,19/13,33/13, 148/13)
  5. Prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih žrtava domovinskog rata (NN 93/92, 57/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01,103/03 i 148/13)
  6. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba

s invaliditetom (NN157/13).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti;

 

-životopis, vlastoručno potpisan

-dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane  isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme),

-dokaz o državljanstvu (presliku  domovnice)

-dokaz o stažu osiguranja (preslika potvrde ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja o radno pravnom statusu, ne starije od prvog dana natječaja).

-uvjerenje o nekažnjavanju odnosno uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu  (ne starije od prvog dana natječaja).

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat/kandidatkinja koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu: Srednja škola Obrovac,  Obala hrv. časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, uz naznaku radnog mjesta na koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.

 

RAVNATELJ:
Jurica Ćurko,prof.

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj 06.02.2013. – 13.02.2013.

Toni Knežević

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic