Odluka o raspisivanju natječaja – 11.09.2017.

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
23450 Obrovac
Tel.: 023/689-058 , 023 689 406
E-mail: ured@ss-obrovac.skole.hr
Klasa:602-03/17- 01/283
Urbroj:2198-1- 72-01- 17-02
Obrovac,11.09.2017.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
prema (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13,
152/14)  i čl. 85 Statuta Srednje škole Obrovac, Srednja škola Obrovac zastupana po
ravnatelju Darku Tokiću, prof. dana 11.09.2017. raspisuje

Natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta:

1. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika – 19 sati nastave tjedno s
pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (sveukupno 38 sati tjedno) – 1
izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s porodnog/roditeljskog
dopusta

2. Nastavnik/nastavnica fizike – 6 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom
ukupnog radnog vremena (sveukupno 11 sati tjedno) – 1 izvršitelj na neodređeno
vrijeme.

3. Nastavnik/nastavnica matematike – 12 sati nastave tjedno s pripadajućom
količinom ukupnog radnog vremena (sveukupno 24 sata tjedno) -1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme.

4. Nastavnik/nastavnica osnova elektrotehnike – 1 sat nastave tjedno s
pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (sveukupno 2 sata tjedno) – 1
izvršitelj na neodređeno vrijeme.

5. Nastavnik/nastavnica hrvatskog jezika – 6 sati nastave tjedno s
pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (sveukupno 24 sata tjedno) – 1
izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti za radna mjesta su:
1. VSS odgovarajućeg smjera prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12
94/13 i 152/14).
2. Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika
u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99).
3. Prema Zakonu o radu NN 93/14 na snazi od 07.08.2014.
4. Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihove
obitelji (NN 174/04, 92/05,
02/07,107/07,65/09,137/09,146/10,,55/11,140/12,19/13,33/13, 148/13)

5. Prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih žrtava domovinskog rata (NN 93/92, 57/92,
77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01,103/03 i 148/13)
6. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba
s invaliditetom (NN157/13).
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti;

-životopis, vlastoručno potpisan
-dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i
stupanj stručne spreme),
-dokaz o državljanstvu (presliku domovnice)
-dokaz o stažu osiguranja (preslika potvrde ili elektronički zapis Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranja o radno pravnom statusu, ne starije od prvog
dana natječaja).
-uvjerenje o nekažnjavanju odnosno uvjerenje da se protiv
kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (ne starije od prvog dana
natječaja).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat/kandidatkinja koji ima
pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati
na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu te ima prednost u odnosu na
ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne
uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom
se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom
preporučeno ili osobno na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrv. časnika
Senada Župana 17, 23450 Obrovac, uz naznaku radnog mjesta na koje se
kandidat/kandidatkinja prijavljuje.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka
roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole
http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.

RAVNATELJ:
Darko Tokić,prof.

Related posts

Natječaj – 16.02.2013. – 22.02.2013.

Marina Župan

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj za nastavnika fizike – 29.06.2015.

Matej Kolesarić