Odluka o raspisivanju natječaja – 26.3.2018.

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
23450 Obrovac
Tel.: 023/689-058 , 023 689 406
E-mail: ured@ss-obrovac.skole.hr

Klasa:112-02/18-01/148
Urbroj:2198-1-72-01-18-05

Obrovac, 26.3.2018.

 

Na temelju članka 107. stavak 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. i 7/17) ravnatelj Srednje škole Obrovac Jurica Ćurko,  prof. dana 26.03.2018. raspisuje

 

Natječaj za popunu sljedećeg radnog mjesta:

Nastavnik/nastavnica ekonomskih stručnih predmeta – 18 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – do prestanka  ravnateljskog mandata Jurici Ćurko, prof.,  a najdulje do 30.9.2022.

 

Uvjeti za radno mjesto su:

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

-životopis, preslike; diplome, domovnice odnosno dokaza o državljanstvu, uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

-elektronički zapis o stažu osiguranja HZMO, ne starije od prvog dana natječaja

-preslika uvjerenja/potvrde o stečenom pedagoško-psihološko-didaktičko-  metodičkom obrazovanju

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima. Potvrda/rješenje kojim se dokazuje navedeno pravo ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je od 26.03.2018. do 3.4.2018. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu: Srednja škola Obrovac,  Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.

 

RAVNATELJ:
Jurica Ćurko,prof.

Related posts

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole

Matej Kolesarić

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na  radno mjesto

Iva Nekić

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja objavljenog dana 11.09.2017.godine

Grga Brkić