Odluka o raspisivanju natječaja – 18.10.2018.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  i čl. 85 Statuta Srednje škole Obrovac,  Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac,  dana 18.10.2018. raspisuje

 

Natječaj

za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

 

1.Nastavnik matematike –1 izvršitelj na neodređeno  nepuno  radno vrijeme od 9 nastavnih sati tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena

2.Nastavnik fizike –1 izvršitelj na neodređeno  nepuno  radno vrijeme od 6 nastavnih sati tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena.

DOKUMENTACIJA:

 

Uvjeti za radna mjesta su:

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

životopis te preslike; diplome, odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi, domovnice odnosno dokaza o državljanstvu i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava u trenutku podnošenja prijave, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima. Potvrda/rješenje kojim se dokazuje navedeno pravo ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji (Narodne novine 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03,198/03,138/06 i 45/11) te u skladu s Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Obrovac. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Srednja škola Obrovac,  Obala hrvatskog Časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, uz naznaku radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

Natječaj je otvoren od 18.10.2018. do 26.10.2018.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.

 

Klasa:112-01/18-01/354
Urbroj:2198-1-72-01-18-4

 

Obrovac, 18.10.2018.

 

Ravnatelj:
Jurica Ćurko,prof.

Related posts

Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole

Matej Kolesarić

Natječaj 17. 01. 2013. – 24. 01. 2013.

Toni Knežević

Odluka o raspisivanju natječaja – 26.3.2018.

karnel.ivisic