Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na  radno mjesto

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18)  i čl. 85 Statuta Srednje škole Obrovac, po prethodnom očitovanju Zajedničke prosudbene komisije za zapošljavanje i raspoređivanje zaposlenika u srednjim školama Zadarske županije, od 16.4.2019. i dostavljenom očitovanju Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji i NSZSSH; Područni odjel Zadar, Srednja škola Obrovac sa sjedištem na adresi Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac dana 17.4.2019. raspisuje

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na  radno mjesto

 

1.Nastavnik/nastavnica talijanskog jezika –1 izvršitelj na određeno  nepuno  radno vrijeme od 6 nastavnih sati tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena (12 ukupno).

 

Uvjeti za radno mjesto su:

 

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 47/96 te njegovim dopunama i izmjenama (NN 80/99  i NN 56/01).

 

Uz  vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

životopis te preslike; diplome, odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi, domovnice odnosno dokaza o državljanstvu i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana natječaja), e-zapis o stažu osiguranja HZMO (ne stariji od dana natječaja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava u trenutku podnošenja prijave, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima. Potvrda/rješenje kojim se dokazuje navedeno pravo ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihove obitelji (Narodne novine 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03,198/03,138/06 i 45/11) te u skladu s Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN  br. 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradi svih podataka, a koji 6e se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja (u neovjerenoj preslici) dostavljaju se osobno na prijemni ured ili poštom preporučeno na adresu: Srednja škola Obrovac,  Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, „Natječaj za nastavnika informatike i računalstva.“ Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Srednje škole Obrovac pod rubrikom Natječaji te na oglasnoj ploči Škole.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. U prijavi na natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj  telefona ili mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.

 

Klasa:112-03/19-01/16

Urbroj:2198-1-72-01-19-05

Obrovac,17.4.2019.

 

Ravnatelj:
Jurica Ćurko,prof.

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj za nastavnika fizike – 29.06.2015.

Matej Kolesarić