Odluka o raspisivanju natječaja – 08.02.2018.

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17
23450 Obrovac
Tel.: 023/689-058 , 023 689 406
E-mail: ured@ss-obrovac.skole.hr

Klasa:602-03/17-01/55
Urbroj:2198-1-72-01-17-04

Obrovac,08.02.2018.

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14 I 07/17)  i čl. 85 Statuta Srednje škole Obrovac, Srednja škola Obrovac koju zastupa ravnatelj Jurica Ćurko,  prof. dana 08.02.2018. raspisuje

 

Natječaj za popunu sljedećih radnih mjesta:

Nastavnik/nastavnica matematike – 8 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena   – 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Nastavnik/nastavnica fizike – 6 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena  – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti za radna mjesta su:

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96. i 80/99.).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

životopis, preslike: diplome, domovnice odnosno dokaza o državljanstvu i uvjerenja o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima. Potvrda/rješenje kojim se dokazuje navedeno pravo ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno na adresu: Srednja škola Obrovac,  Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17, 23450 Obrovac, uz naznaku radnog mjesta na koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole http://ss-obrovac.skole.hr/natjecaji_ss_obrovac.

 

 

RAVNATELJ:
Jurica Ćurko,prof.

Related posts

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Odluka o raspisivanju natječaja – 27.04.2016.

Toni Knežević

Odluka o raspisivanju natječaja

Matej Kolesarić