Odluka o raspisivanju natječaja – 12.05.2016.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prema (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14)
Ravnatelj Srednje škole Obrovac Darko Tokić,  prof. dana 12.05.2016. raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta

  1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture, 11 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena što sveukupno čini 20 sati tjedno – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti za radno mjesto su:

  1. VSS odgovarajućeg smjera prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13 i  152/14).
  2. Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99).
  3. Prema Zakonu o radu NN 93/14 na snazi od 07.08.2014.
  4. Prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 174/04, 92/05,  02/07,, 107/07,65/09,137/09,146/10,,55/11,140/12,19/13,33/13, 148/13)
  5. Prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih žrtava domovinskog rata (NN 93/92, 57/92, 77/92, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 82/01,103/03 i 148/13)
  6. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13).

Uz pisanu prijavu je potrebno dostaviti:

1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
3. uvjerenje o nekažnjavanju (original) ne starije od 6 mjeseci
4. preslika osobne iskaznice
5. dokaz o ostvarivanju prava prednosti prema posebnim propisima.

Rok za podnošenje prijava je od 12.05.2016. – 19.05.2016. godine na adresu:

Srednja škola Obrovac
Obala hrvatskog časnika Senada Župana 1723450 Obrovac
„Za natječaj – nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na natječaj neće se razmatrati.

 

KLASA: 602-03/16-33/04
URBROJ: 2198-1-72-01-16-04
Obrovac, 12.05.2016.

Ravnatelj:
Darko Tokić, prof.

Related posts

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole Obrovac

karnel.ivisic

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

karnel.ivisic

Natječaj 2011-12-08

Jure Šoša