Novosti

Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama – partnerima u projektu u školskoj godini 2021./2022.

ŽUPAN
KLASA:   602-01/21-01/9
URBROJ: 2198/1-01-21-14

 

Zadar, 9. kolovoza  2021. godine

 

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza II.“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV“, broj poziva: UP.03.2.1.06. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ i  temeljem članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,  68/18,  98/2019 i 64/2020), članak 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19, 22/20) Zadarska županija objavljuje

 

 JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ILI STRUČNOG KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

 

Pozivom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka faza II“ i ostalim školama, koje nisu partneri u spomenutom projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije.

 

POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije – partneri u projektu

UVJETI:

  • najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak, niti je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela,
  • ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika.

Prednost u pravilu ostvaruju kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, s iskustvom u volontiranju te imaju završenu najmanje 20-satnu edukaciju.

Odabrani kandidati, prije zapošljavanja, moraju imati potvrdu iz koje je vidljivo da su prošli program edukacije odnosno osposobljavanja za pomoćnike u nastavi u trajanju od minimalno 20 sati.

Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata.

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar, provest će postupak profesionalne procjene s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja. Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za učenike izvršit će odabir kandidata.

S kandidatom izabranim za pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail), ime i prezime učenika s kojim je ranije radio i sve tražene priloge:

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

  • zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi. Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj četverogodišnjoj stručnoj spremi),
  • presliku osobne iskaznice,
  • životopis,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/2020 ) – ne starije od 6 mjeseci i
  • presliku potvrde ili uvjerenja o završenoj edukaciji za pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju,
  • Svi kandidati koji se prijave na Javni poziv dužni su popuniti i potpisati Privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Obrazac Privole nalazi se na službenoj stranici Zadarske županije zajedno s Javnim pozivom.

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu:

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Put Murvice 14
23000, Zadar

 

 Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici“

Rok za podnošenje prijave je do kraja nastavne godine 2021./2022.

Odabrani kandidati bit će usmeno i/ili pismeno obaviješteni o odabiru i ostalim detaljima, a kandidati, koji do početka nastavne godine ne prime nikakvu obavijest nisu ušli u prvi krug odabira što ne isključuje mogućnost uvođenja u rad za vrijeme trajanja nastavne godine 2021./2022.

Zadarska županija zadržava pravo izmjene broja pomoćnika odnosno učenika zbog iskazivanja dodatnih potreba.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

 

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/ i web stranicama škola partnera u projektu.

 

ŽUPAN
Božidar Longin, dipl. ing.

 

 

Related posts

Slavljenički vikend prepun aktivnosti

Marta Bašić

Obrovčani ukupno treći

Marina Župan

NOVI VELIKI USPJEH UTK FAUST VRANČIĆ IZ OBROVCA NA MEĐUNARODNOM MAKETARSKOM KUPU

Matej Kolesarić