Školski odbor je upravno tijelo škole i ima sedam (7) članova.

Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:
-nastavničko vijeće - dva (2) člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
-vijeće roditelja - jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik Škole
-osnivač - tri (3) člana samostalno

Jednog (1) člana Školskog odbora bira i razrješava radničko vijeće.
Školski odbor radi na sjednicama koje se održavaju prema potrebi u sjedištu Škole.
Način rada Školskog odbora uređuje se Statutom i Poslovnikom o radu Školskog odbora.

Školski odbor (od 13.4.2021.):
1. Irena Šimurina, dipl. oec. - predsjednica ŠO
2. Ivana Šegarić, prof. - zamjenica predsjednice ŠO
3. Emila Šimičić Bajlo, dipl.oec. - član
4. Martina Modrić (Član iz reda vijeća roditelja)

Članovi koje je imenovao osnivač:
1. Duje Brkić, mag.admin.publ.
2. Željka Klanac, bacc. admin. publ.
3. Gordana Renić, dipl. oec.

Školski odbor - dokumenti