Zaštita osobnih podataka

Srednja škola Obrovac (dalje u tekstu: Škola) kao voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno Uredbi 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), na zakonit, pošten i transparentan način. Škola obrađuje samo primjerene i relevantne osobne podatke, ograničene na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju.

Svrha i pravni temelj obrade

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu izvršavanja zakonskih i ugovornih obveza Škole, te radi izvršavanja zadaće od javnog interesa ili radi izvršavanja službene ovlasti, te po privoli ispitanika. Pravni temelj prikupljanja i obrade osobnih podataka pojedinaca su zakonski i podzakonski propisi kojima se regulira i uređuje sustav osnovnog obrazovanja, zakonski propisi o radu i zaštiti na radu, ali i opći akti Škole.
Škola osobne podatke pojedinca dijeli s tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima, financijskim institucijama i drugima kada je to potrebno i u opsegu u kojem je to potrebno u svrhu izvršavanju zadaća od javnog interesa ili izvršavanja službene ovlasti ili ugovorne obveze, te po privoli ispitanika.

Evidencije osobnih podataka

Škola osobne podatke pojedinaca pohranjuje u evidencije u kojima se nalaze samo oni podaci koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Evidencije osobnih podataka vode se u analognom i elektronskom obliku, te se štite organizacijskim i tehničkim mjerama od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Osobni podaci pojedinaca u evidencijama Škole čuvaju se dok za to postoji potreba, nakon čega se brišu. Duže pohranjivanje osobnih podataka moguće je samo radi javnog interesa, arhiviranja, znanstvenog i povijesnog istraživanja i u statističke svrhe.
Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom samo uz pisanu privolu zakonskog zastupnika maloljetnog ispitanika ili njegovog skrbnika.

Dužnosti škole u vezi s osiguranjem pristupa

Škola je dužna najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva svakom ispitaniku na njegov zahtjev izdati potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, te ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru.

Prava ispitanika

Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev ovlaštenoj osobi Škole radi ostvarivanja prava na pristup, ispravak, brisanje (pravo na zaborav), ograničenje obrade, prenosivost podataka i prigovor. Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Srednja škola Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 17., 23 450 Obrovac, Službenik za zaštitu osobnih podataka, ili na adresu elektroničke pošte: ured@ss-obrovac.skole.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka, imenovana od ravnatelja Srednje škole Obrovac, je: Anita Kvartuč, prof.
Kontakt podaci / telefon: 023/689-406
e-mail adresa: ured@ss-obrovac.skole.hr